pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD


Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025


vpr2024.png, 375kB

Zápis žáků do 1. tříd ZŠ v roce 2024


V souladu s § 36, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro rok 2024 takto:


4. dubna 2024 (čtvrtek) od 14:00 do 18:00 hodin

5. dubna 2024 (pátek) od 14:00 do 17:00 hodin

vždy v budově ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice 370 05.


Zápis do 1. ročníku povinného základního vzdělávání se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2024 šesti let a dětí, kterým byl v roce 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
Přijato bude 60 dětí dle předem stanovených kritérií.


Kritéria pro přijímání dětí do 1. třídy v roce 2024:

 1. děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy (Obecně závazná vyhláška statutárního města),
 2. děti do naplnění počtu 60:
  1. děti, jejichž sourozenec již školu navštěvuje,
  2. děti navštěvující Duhovou mateřskou školu,
  3. ostatní.
  Čas zápisu není pro přijetí rozhodující.

Kde získat žádost?:

Žádost o přijetí, případně Žádost o odklad vyplňte na portále https://zapiszscb.c-budejovice.cz v době od 4.3. do 31.3.2024. Žádost vytiskněte. Zároveň je na těchto stránkách možné zarezervovat čas zápisu.
Nemáte-li možnost vyplnit a vytisknout Žádost, provedeme společně v den zápisu nebo lze využít možnosti na odboru školství a tělovýchovy, náměstí Př, Otakara II. 1/1, České Budějovice - více na zápisovém portále.

Co k zápisu s sebou?

 • vytištěnou a podepsanou Žádost zákonnými zástupci.
 • rodný list dítěte.
 • občanský průkaz zákonného zástupce.

Odklad školní docházky:

Podle § 37 odst. 1 školského zákona může ředitel školy dítěti, které není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odložit školní docházku o 1 rok. V tomto případě musí být Žádost o odložení povinné školní docházky zákonného zástupce doložena doporučujícím posouzením školského poradenského pracoviště a dále také doporučením dětského lékaře. Obě přílohy lze dodat dodatečně, po domluvě.
Formulář pro dětského lékaře naleznete na webu www.destinka.cz, záložka ke stažení.


Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu ve výše uvedené dny, sjednejte si s ředitelkou školy individuální náhradní termín zápisu na telefonu 727 871 955.České Budějovice 4.3.2024

Mgr. Bc. Dagmar Koubová
ředitelka školy