pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

ŠKOLSKÁ RADAÚdaje o školské radě


Datum zřízení:01.09.2016
Počet členů školské rady:3 (1+1+1)
Funkční období školské rady:3 roky

Školská rada Základní školy a Mateřské školy, Emy Destinové 46, České Budějovice byla zřízena v souladu s §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zřizovatelem školy.
Školská rada je nezávislý orgán, který má na starosti dohled nad fungováním všech složek výchovně vzdělávacího procesu, probíhajícího ve škole. Vyjadřuje se k jeho průběhu a je prostředníkem pro podávání podnětů ze strany rodičů, pedagogů nebo zřizovatele.
Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele.
Školská rada se schází zpravidla dvakrát ročně.Současné složení školské rady (2022 – 2025)


Předseda školské rady:Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. (zástupce zřizovatele)
Členové školské rady:Ing. Pavlína Sedláčková (zástupce zákonných zástupců)
Mgr. Jana Janová (zástupce pedagogů školy)