pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na rok 2024/2025


vprms2024.png, 248kB

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025


Informace k zápisu do Mateřské školy Emy Destinové se dočtete zde: zápis MŠ


Oficiální vyhlášení zápisu pro školní rok 2024/2025 - .pdf PDF.PNG, 699B


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2024-2025


V souladu s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji místo a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání takto:


pondělí 6. května – úterý 7. května 2024


Termín vydávání elektronických žádostí na portálu: https://zapismscb.c-budejovice.cz/ do 03. 05. 2024.


Informace k organizaci zápisu:


Osobní podání Žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhne v kanceláři zástupce ŘŠ pro předškolní vzdělávání (budova MŠ v 1. patře) ve dnech 6. – 7. května 2024 vždy v časech mezi 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 hod., a to po předchozí rezervaci na portálu:
https://zapismscb.c-budejovice.cz/seznam/rezervaci


Lhůta správního řízení pro rozhodování ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání začíná od 06. 05. 2024.


Podání žádosti obsahuje elektronicky vygenerovanou žádost – vyplněnou, vytištěnou a podepsanou včetně příloh.


Součástí žádosti nejsou žádné další doklady, s sebou ke kontrole mějte:

 • rodný list dítěte,
 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Kritéria přijetí (plné znění je dostupné na https://zapismscb.c-budejovice.cz/kriteria-rizeni)


 1. Trvalý pobyt dítěte
 2. Věk dítěte (+ den věku dítěte v roce)
 3. Sourozenec

Přijetí (nepřijetí) dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)


O přijetí či nepřijetí dítěte se SVP rozhoduje ředitelka školy na základě zvážení podmínek MŠ vzhledem ke stanovené diagnóze dítěte (podmínky organizační, prostorové, hygienické, personální aj.) a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
V Českých Budějovicích
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY E. DESTINOVÉ
instrukce


Fáze 1 - Vydávání žádostí


05. 04. – 30. 5. 2024


 • Elektronickou žádost pro zápis dítěte do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 je možné vytvořit a vytisknout ve výše uvedeném období:
  1. na internetové adrese
   https://zapismscb.c-budejovice.cz

   nebo nemáte-li přístup k výpočetní technice, je možné žádost vygenerovat:


  2. na odboru školství a tělovýchovy magistrátu města České Budějovice

Fáze 2 - Příjem vyplněných žádostí na školách (= zápis ve školce)


06. 05. – 07. 05. 2024


Osobním podáním ve dnech 06. – 07. května 2024, a to po předchozí rezervaci na portálu:
https://zapismscb.c-budejovice.cz/seznam/rezervaci
výběrem času mezi: 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 hod


Fáze 3 - Přijímací řízení


do 30 dní od zápisu


Výsledky zápisu


Elektronický systém po zaevidování žádosti na příslušné mateřské škole vytvoří seznam žadatelů podle bodového ohodnocení žadatele dle kritérií k přijetí.
Po zaevidování všech Žádostí ředitelka školy rozhoduje o přijetí do předpokládaného počtu volných míst. Zákonný zástupce dítěte bude o přijetí obeznámen mailem nebo telefonicky, podle toho, jaké spojení uvedl v Žádosti. V případě rozhodnutí zákonného zástupce přijmout přijetí na jiné mateřské škole dohodnou s ředitelkou školy nebo zástupcem ŘŠ pro předškolní vzdělávání další postup.

Přijetí (nepřijetí) dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)


O přijetí či nepřijetí dítěte se SVP rozhoduje ředitelka školy na základě zvážení podmínek MŠ vzhledem ke stanovené diagnóze dítěte (podmínky organizační, prostorové, hygienické, personální aj.) a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.


Důležité!


V průběhu 2-3 týdnů se pořadí v seznamech mění, v závislosti na počtu zastavovaných řízení. Tzn. v 1.týdnu může být žádost mezi nepřijatými a ve 2.týdnu se může přehoupnout již mezi přijaté.


Od 13. 5. 2024 můžete pod vygenerovaným číselným kódem (získáte při registraci a vyplnění žádosti) sledovat postup žádosti Vašeho dítěte v průběhu přijímacího řízení na těchto webových stránkách. Od tohoto termínu můžete také očekávat výzvu k převzetí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.


Pokud nebude do 28. 05. 2024 vydáno rozhodnutí o přijetí, mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o nepřijetí. Dne 29. 05. 2024 08:00 – 10:00 hod. v kanceláři zástupce ředitele školy (v přesném čase dohodnutém po předchozí telefonické domluvě – 601 131 505).


Způsob zveřejnění výsledků:


Po ukončení přijímacího řízení bude seznam přijatých uchazečů (pod příslušným identifikátorem žádosti dítěte) zveřejněn na vstupních dveřích Základní školy a Mateřské školy, E. Destinové 46, České Budějovice a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů.


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se nezasílá, pokud zákonný zástupce o vydání rozhodnutí nepožádá sám.


Nepřijatí uchazeči budou vyzváni k nahlédnutí do spisu a následně jim bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí způsobem zvoleným při vyplňování žádosti (doručovací adresa, mailem, datovou schránkou nebo doporučeně s dodejkou).
Zákonnému zástupci, který zastaví probíhající správní řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání (např. tím, že přijme přijetí na jiné škole a při té příležitosti podepíše Žádost o zpětvzetí), bude usnesení o zastavení správního řízení v dané věci (přijetí k předškolnímu vzdělávání) zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v Žádosti.


Správní řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ukončeno nejpozději 07. 06. 2024.