pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

O NÁSSPP1.png, 31kB

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby pedagogům, žákům a jejich zákonným zástupcům. Smyslem poskytování služeb je především vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a všestranný rozvoj žáků. Dále pak zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování a kariérní poradenství.ŠPP spolupracuje především s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky podle potřeb. Poskytuje metodickou a informační pomoc pedagogům, zprostředkovává nové metody diagnostiky a intervence, poskytuje metodickou pomoc při zpracování individuálních vzdělávacích plánů a při nastavení, realizaci a vyhodnocení podpůrných opatření, a to vždy vzhledem k individuálním vzdělávacím potřebám každého dítěte nebo žáka. V centru pozornosti ŠPP jsou nejen žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, děti a žáci se sociálním znevýhodněním, zdravotním znevýhodněním dlouhodobějšího charakteru, ale také žáci, kteří mají přechodné problémy z nejrůznějších příčin, podpora je též poskytována i z důvodů preventivních.Na pracoviště se mohou obrátit i rodiče, kteří cítí potřebu řešit problém svého dítěte ve škole. Pracovníci mohou podat pomocnou ruku v podobě diagnostiky výukových obtíží a nasměrování dalšího efektivního postupu. Součástí ŠPP jsou také poradenské služby, které mohou pochopit nestandartní projevy chování nebo psychické potíže dětí. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem nebo střediskem výchovné péče).Služby obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat žáků. Za činnost ŠPP zodpovídá vedoucí, kterým je výchovná poradkyně.V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, společně se Vám pokusíme pomoci. usmev.PNG, 1,9kB