pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÉ INFORMACESTŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU


Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 PDF.PNG, 699B

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 PDF.PNG, 699B

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 PDF.PNG, 699B

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 PDF.PNG, 699B

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2025 PDF.PNG, 699BVEŘEJNÉ ZAKÁZKY


Vyhlášené veřejné zakázky naleznete na webových stránkách Statutárního města České Budějovice.


Tender arena: https://tenderarena.cz/dodavatel/profilCB-ZSEmy_Destinove
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)


podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPRŠkola zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů: dětí, žáků, zákonných zástupců dětí a žáků, zaměstnanců.


Škola vede Záznamy o činnostech zpracování, za které odpovídá, a to v písemné i elektronické podobě. Jsou k dispozici ve škole.


Škola plní svou informační povinnost správce osobních údajů tím, že na webových stránkách má vyvěšené Informace o zpracování osobních údajů.


Používané právní tituly pro zákonnost zpracování jsou:


 • splnění právní povinnosti správce,
 • veřejný zájem správce,
 • oprávněný zájem správce,
 • splnění smlouvy,
 • ochrana životně důležitých zájmů,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů.

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě veřejného nebo oprávněného zájmu správce, je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů:


 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: reditel@destinka.cz


 • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Mgr. Bc. Dagmar Koubová, E. Destinové 1138/46, České Budějovice 370 05

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl vydán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu lze provést:


 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: reditel@destinka.cz


 • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Mgr. Bc. Dagmar Koubová, E. Destinové 1138/46, České Budějovice 370 05

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:


 • právo na přístup k osobním údajům, které správce o subjektu údajů zpracovává (čl. 15);
 • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů u správce (čl. 16);
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17);
 • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18);
 • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20);
 • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu správce (čl. 21);
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7), pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR (čl. 77).

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:


Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

E-mail: gdpr@zvas.cz

Telefon: +420 608 057 836


kontaktní místo a doručovací adresa:

Komenského 2235, 390 02 Tábor


Informace o zpracování osobních údajů, včetně přístupu k nim, je možné získat po kontaktování osoby správce:


Základní škola a Mateřská škola, E. Destinové 46, České Budějovice,

Mgr. Bc. Dagmar Koubová

Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice

E-mail: reditel@destinka.cz

Telefon: +420 720 588 638


Bližší informace o zpracování osobních údajů ZDE PDF.PNG, 699B


WHISTLEBLOWINGOVÝ KANÁL - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, EMY DESTINOVÉ 46, ČESKÉ BUDÉJOVICE