pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/20211. část Karanténa – co a jak?


KARANTÉNA TŘÍDY
KRAJSKÁ
HYGIENICKÁ
STANICE (KHS)
oznámí škole Covid pozitivního žáka
nařizuje karanténu třídy, případně školní družiny
kontaktuje zákonné zástupce žáků dané třídy
vypisuje žádanky na testování žáků
ŠKOLAoznamuje hromadnou zprávou rodičům žáků dané třídy vyhlášení karantény (Bakalář – Komens)
zajistí distanční výuku pro žáky v karanténě
průběžně prostřednictvím Bakaláře informuje rodiče žáků o nových skutečnostech
zajistí podporu uzdravenému žákovi po návratu do školy
RODIČEpotvrdí přečtení zprávy v Bakaláři – Komens
navštíví s žákem odběrné místo na pokyn KHS

Sourozenců žáka se karanténa netýká, nezůstávají doma. Čeká se na výsledek 1. testování žáka v karanténě. Až pokud je test pozitivní, musí i druhý sourozenec do karantény.2. část Distanční výuka


Kdy škola přechází na distanční výuku?


 1. Pokud z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádných opatření (např, KHS nebo MZ podle zákona o ochraně veřejného zdraví)
 2. Pokud je nařízena karanténa, není možná přítomnost žáků ve výuce alespoň u více než 50% žáků třídy nebo skupiny.
 3. Distanční vzdělávání uskutečňuje i mateřská škola pro děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí v mateřské škole, a to
  • z celé mateřské školy nebo,
  • z jedné třídy.

Kdy škola neposkytuje distanční vzdělávání?


 1. V případě vyhlášení ředitelského volna,
 2. Pokud je MŠMT schválena změna v organizaci školního roku,
 3. Pokud dojde k přerušení nebo omezení provozu mateřské školy rozhodnutím ředitele školy,
 4. Pokud jsou žáci nepřítomni ve škole z jiného důvodu (nemoc,..)

V případě nepřítomnosti žáka ve škole z důvodu nemoci je žákům poskytována studijní podpora na dálku, mohou být zasílány materiály a úkoly, nejedná se ale o distanční výuku.


Distanční vzdělávání a povinnosti žáků a rodičů.


 1. Žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání v rámci svých možností (zázemí, materiálních podmínek, zdravotní stav, vzdělávací potřeby,..)
 2. Nemůže-li žák plnit úkoly distanční výuky, je nutné posuzovat jako absenci a do 3 kalendářních dnů omluvit prostřednictvím elektronické žákovské knížky (ustanovení školního řádu), zapojení žáka do výuky je v tomto případě dobrovolné.
 3. Absencí se rozumí neodevzdání úkolu ve stanoveném a dohodnutém termínu.
 4. Rodič nepřebírá úlohu školy, pouze vytvoří žákovi podmínky pro distanční vzdělávání, žáka motivuje a podporuje, zajišťuje, zda žák rozumí zadanému. Pokud ne, kontaktuje vyučujícího nebo zajistí kontakt žáka s pedagogem.

Organizace výuky:


 1. Prezenční – výuka ve škole za přítomnosti žáků ve třídě, žáci se v rámci výuky učí používat zvolené komunikační platformy (Umíme to, Google classroom)
 2. Distanční – výuka na dálku prostřednictvím zvolené komunikační platformy bez přítomnosti žáků ve škole nebo nepřítomnosti 50% žáků
 3. Smíšená – větší části žáků je nařízena karanténa, zbytek se může vzdělávat ve škole, tedy prezenčně.

Konzultace:


Po dobu distanční výuky monitoruje zapojení žáka třídní učitel tak, aby nezůstal žádný žák mimo, pracoval podle svých možností a podmínek. Učitele kontaktuje žák nebo rodič.


Pro případ distanční výuky budou stanoveny konzultace v době akceptovatelné rodiči. Sděleno před přechodem do distančního vzdělávání.


Zapojení všech žáků:


Postup zapojení žáků bude přizpůsoben podmínkám žáků pro on-line výuku, které vzejdou z prováděného průzkumu.3. část Stravování


Po oznámení KHS škole, že třída nebo třídy vstupují do karantény, je od následujícího dne všem odhlášena strava.


Karanténa jednotlivcenení nárok na dotovaný oběd, třída se vzdělává dál prezenčním způsobem, (žák má absenci, na oběd nemá nárok)
Karanténa třídy, třídžáci se vzdělávají distančním způsobem, lze jim vydat oběd za dotovanou cenu, za předpokladu, že si stravu vyzvedne osoba, které nebyla nařízena karanténa. V žádném případě oběd nevyzvedává žák v karanténě.
Distanční výukanárok na dotovaný oběd vzniká, pokud nejsou z distanční výuky omluveni. Strávníci mají možnost podle svých možností oběd odebrat. Konkrétní čas výdeje bude stanoven dle aktuální situace, počtu tříd v distanční výuce a přihlédnuto k možnostem školní jídelny.

Výše uvedené platí v případě, že nedojde k přerušení provozu školní jídelny.4. část Výuka třídy v karanténě


FORMA VÝUKYUMÍME TO - 1. a 2. třída, další sdělení Bakalář
GOOGLE CLASSROOM - 3. a 9. třída
PRACOVNÍ LISTY, PRACOVNÍ SEŠITY
ROZVRHHlavní předměty – výuka probíhá minimálně 3 krát týdně
Další předměty - výuka probíhá minimálně 1 krát týdně
Výchovy a volitelné předměty – doplňující aktivity, není určen rozsah
PŘEDMĚTYHlavní předměty – ČJ, M
Další předměty - jazyky, naukové předměty
Výchovy a volitelné předměty
VÝUKAVložená videa, materiály, texty, prezentace, odkazy – vždy s možností diskuse v komentářích,
pracovní listy, dotazníky, otázky, žákovské práce na dané téma,
on-line videovýuka – max. 2 krát týdně s předem dohodnutým časem po dobu 30 minut, v případě delší než 14 denní distanční výuky se četnost on-line výuky může zvýšit,
papírová forma výuky – nové materiály v košilce k vyzvednutí na vrátnici od úterý v době od 8,00 do 17,00 hodin.


Žák, který není v karanténě, ale jeho třída ano.


Pokud se žák nesetkal se spolužákem v karanténě, chyběl ve škole, nemusí do karantény, KHS mu nemusí karanténu nařídit. Jak bude pro tohoto žáka probíhat výuka?


Varianta AŽák zůstává doma a zapojuje se do distanční výuky.
Zákonný zástupce prostřednictvím Bakaláře oznámí třídnímu učiteli, že volí variantu A.
Varianta BŽák chodí do školy, plní úkoly podle rozvrhu, pracuje pod vedením pedagoga daného předmětu nebo pod přiděleným dozorem.
Zákonný zástupce oznámí třídnímu učiteli prostřednictvím Bakaláře, že volí variantu B.


Návrat žáka po uzdravení


Úkolem všech bude:


 • zajistit hladký návrat uzdraveného žáka
 • zajistit bezpečné klima ve třídě a podporu nejen v učení


Hygienická a organizační pravidla pro školní rok 2020/2021 ve znění k 20.08.2020 - zde